Disclaimer

Uitgever van de website

Fietsersbond vzw
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel - België

E-mailadres: Biketowork@fietsersbond.be

Telefoon: 02/502 68 51

Algemene voorwaarden

Akkoord en toestemming

Gebruik van deze website houdt in dat u:
  • Uitdrukkelijk akkoord gaat met de algemene voorwaarden;
  • Fietsersbond vzw (hierna "de Fietsersbond" genoemd) de uitdrukkelijke toestemming verleent om de door u verstrekte gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken, overeenkomstig de hierna omschreven doeleinden (zie privacyverklaring).

Bike to Work richt zich tot iedereen die gebruik wenst te maken van de site.

De Fietsersbond behoudt zich het recht voor op elk moment de algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen.

Auteursrechten

De Bike to Work site is eigendom van de Fietsersbond vzw , Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel. Alle informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. U kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk.

De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Fietsersbond.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze site werd met zorgvuldigheid samengesteld. De Fietsersbond aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de site en de aangeboden informatie.

De Fietsersbond aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid mbt de op de site door derden aangeboden diensten of voordelen.

Aan het gebruik van de site kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Privacyverklaring

De Fietsersbond verbindt er zich toe om uw privacy te waarborgen en te beschermen. Wij beschouwen de door u verstrekte gegevens, hierna genoemd "uw gegevens", als vertrouwelijke informatie.

Uw gegevens omvatten:
  • De gegevens die u uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij het registreren van uw fietsritten, zoals uw gebruikersnaam, paswoord, e-mail, geslacht, geboortejaar, postcode en beroepscategorie, informatie over uw fietsgewoonten, uw geregistreerde fietsritten, uw keuze om tips te ontvangen, de door u gestelde vragen, enzomeer;
  • De gegevens die u niet-uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: uw IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van uw computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's, enzovoort.
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de hierna vermelde doeleinden.

Indien uw werkgever participeert aan Bike to Work en indien u aanvraag heeft gedaan om door uw werkgever erkend te worden als medewerker en als uw werkgever uw aanvraag aanvaardt, krijgt uw werkgever de beschikking over de volgende informatie: uw naam, de dagen die u registreert als fietsdagen en het fietsprofiel van die fietsdag, de dagen die u zelf aangeeft als zijnde een dag dat u niet gewerkt heeft, de afstand in kilometers van de fietsritten die u geregistreerd heeft. U aanvaardt uitdrukkelijk dat uw werkgever over deze informatie kan beschikken.

Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om u persoonlijke feedback en ondersteuning te geven. Uw gegevens kunnen, na anonimisering, ook worden gebruikt:
  • Om de website te optimaliseren;
  • Voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden;
  • Voor het opmaken van statistieken en rapporten

Uw gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door de Fietsersbond en desgevallend door contractueel met hen verbonden derden.

Nazicht, verbetering en schrapping

De Bike to Work site is eigendom van de Fietsersbond vzw , Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel. Alle informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. U kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk.

De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Fietsersbond.

Stopzetten e-mails en nieuwsbrief

Bike to Work biedt u de mogelijkheid om aan te duiden dat u e-mails wilt ontvangen om u eraan te herinneren dat u uw fietsdagen een poos niet heeft geregistreerd. U beschikt ook over de mogelijkheid om het toezenden van deze mails terug stop te zetten.

Hyperlinks

Op de site kunnen hyperlinks staan naar externe websites. De Fietsersbond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze externe sites. De opname van links betekent niet dat de Fietsersbond alle elementen goedkeuren die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking met de eigenaars van deze externe sites.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies helpen de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. Aanvaarding van cookies is niet verplicht. Toegang tot de website wordt niet afhankelijk gesteld van het aanvaarden van cookies. Uw browser laat in principe toe cookies te weigeren, waarschuwing te ontvangen voordat cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies handmatig of automatisch na het einde van elke browsersessie van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van uw internetbrowser.

Geschillen

De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.
Bike to Work is het fietsmotivatieprogramma van de Fietsersbond